Algemene voorwaarden

Versie: 1-1-2020

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Weeview: een handelsnaam van Weeview V.O.F. gevestigd te Oosterwolde, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71058532.
2. Lid: een natuurlijke of rechtspersoon, die lid is van Weeview als Organisatie (KvK: 71058532) en de Overeenkomst aangaat.
3. Gebruiker: een consument die gebruikmaakt van de Dienst middels de Online omgeving.
4. Dienst: een online beoordelingsinstrument (gefaciliteerd door Weeview) waarmee het voor klanten en bezoekers van Coffeeshops mogelijk is om een Review te plaatsen via het online beoordelingsinstrument en waarmee het voor het Lid mogelijk is om aan klanten en bezoekers beoordelingen te tonen.
5. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen Weeview en het Lid waarbij Weeview het Lid in staat stelt gebruik te maken van de Dienst zonder enige vorm van advertenties op het Lid zijn Homepagina.
6. Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden.
7. Partij: iedere partij bij een Overeenkomst.
8. Online omgeving: de besloten ruimte op de Dienst die aan het Lid door Weeview beschikbaar wordt gesteld na registratie en die na het invoeren van de inloggegevens toegankelijk is.
9. Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee de Gebruiker zich op het online beoordelingsinstrument kan identificeren.
10. Homepagina: de landingspagina van het Lid waarop alle door de Gebruiker ingebrachte Review(s) voor het desbetreffende Lid worden getoond.
11. Enquête: een vragenlijst op basis waarvan Gebruiker een Review kan geven.
12. Review: Door de Gebruiker ingebrachte beoordeling op basis van Enquête van het Lid inclusief persoonlijke informatie als naam, plaats, datum en status in Online omgeving.
13. Data: alle Review(s)/NAW-gegevens/e-mailadressen die zijn ingegeven door bezoekers/klanten van het Lid.
14. Coffeeshop: de fysieke winkel waarover de Review via de Dienst worden weergegeven.

Artikel 2 - Toepasselijkheid 
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst en maken onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Weeview en het Lid.
2. Eventuele door het Lid aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Weeview daar schriftelijk uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan.

Artikel 3 - Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat het Lid het (elektronisch) inschrijfformulier accepteert. Dit kan elektronisch door op de “verzend” button te klikken dan wel schriftelijk door het orderformulier te ondertekenen en naar Weeview te retourneren. In beide gevallen zal Weeview het Lid een bevestiging sturen.
2. Zo spoedig mogelijk na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Weeview starten met de configuratie van de Dienst. Weeview spant zich in dat de Dienst naar beste kunnen wordt geconfigureerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3. Het Lid is verplicht om een tijdige en juiste configuratie van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt het Lid er zorg voor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan Weeview aangeeft dat deze noodzakelijk zijn en/of waarvan het Lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de installatie en configuratie van de Dienst, tijdig aan Weeview beschikbaar worden gesteld.
4. Weeview zal de werkzaamheden met zorg uitvoeren op basis van de door het Lid verstrekte dan wel te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan het Lid instaat. Weeview is gerechtigd, doch niet verplicht de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat het Lid de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
5. De Dienst is voor Gebruiker en Lid te raadplegen via de applicatie.

Artikel 4 - Duur en beëindiging 
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals aangegeven in de offerte. De Overeenkomst wordt daarna, zonder opzegging, steeds stilzwijgend verlengd met een periode van 1 (een) maand.
2. De Overeenkomst kan door een Partij zonder opgave van redenen en motivering worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand tegen het einde van de in het vorige lid genoemde periode.
3. In geval van faillissement van Weeview zal de Overeenkomst door Weeview per direct worden beëindigd, zonder dat Weeview tot enige schadevergoeding gehouden is.
4. In geval er bij een Partij sprake is van: 
     1. faillissementsaanvraag, of zij in staat van faillissement wordt verklaard;
     2. het anderszins niet langer in staat geacht moeten               worden de verplichtingen uit of krachtens de Overeenkomst na te kunnen komen, kan de andere Partij de Overeenkomst direct via schriftelijke mededeling per onmiddellijke ingang beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Artikel 5 - Voorwaarden van de Dienst
1. Het is niet toegestaan om de Dienst te gebruiken op een manier die in strijd is met de rechten van derden dan wel de wet.
2. Weeview neemt geen kennis van de inhoud van het Lid en de beoordelingen die via de Dienst worden geplaatst. Mochten er beoordelingen via de Dienst plaatsvinden die onjuist en/of onrechtmatig zijn, dan draagt het Lid daar volledig zelfstandig alle verantwoordelijkheid voor. Weeview aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst uitgewisselde informatie (Data) dan wel gevoerde communicatie. Het Lid vrijwaart Weeview voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door het Lid, dan wel bezoekers of klanten van de Coffeeshop, met behulp van de Dienst gevoerde communicatie dan wel verstrekte informatie onrechtmatig zijn, dan wel dat er onrechtmatige informatie via de Dienst aan bezoekers wordt weergegeven.
3. Het Lid zal zich opstellen en gedragen met een mate van zorgvuldigheid ten aanzien van de Dienst, die van het Lid mag worden verwacht.
4. Het is het Lid niet toegestaan de Dienst voor meer dan één onderneming en meer dan één Coffeeshop te gebruiken.
5. Indien naar het oordeel van Weeview door het Lid een gevaar ontstaat voor het functioneren van de server(s) of het netwerk van Weeview of derden, in het bijzonder door het overmatig opvragen of verzenden van gegevens (waaronder performance problemen ontstaan), is Weeview gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
6. Indien het Lid in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden heeft Weeview het recht om het Lid de toegang tot de Dienst te ontzeggen.
7. Het Lid is gehouden het orderformulier naar waarheid in te vullen. Het Lid verklaart daarbij tevens dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Dienst en overeenkomstig deze algemene voorwaarden te handelen.
8. Zowel Gebruiker als Lid gaat akkoord met de privacyverklaring, zoals gepubliceerd op de website van Weeview: https://weeview.nl/privacyverklaring-weeview-app.
9. Het Lid stemt in met het ontvangen van e-mails van Weeview betreffende de Dienst.
10. Weeview mag ervan uit gaan dat wanneer er op de Online omgeving wordt ingelogd, deze handeling door het Gebruiker geschiedt.
11. Het Lid dient valse beoordelingen te melden via service@weeview.nl en mag nimmer direct of indirect bijdragen aan valse beoordelingen.
12. Gebruiker aanvaardt dat het gebruik en eventueel misbruik van zijn Inloggegevens voor zijn eigen rekening en risico is. Gebruiker wordt aangeraden zijn Inloggegevens zo goed mogelijk geheim te houden. Indien hij zijn Inloggegevens afgeeft aan derden, staat hij geheel zelf in voor eventuele gevolgen daarvan.
13. Mocht Weeview om wat voor reden dan ook schade lijden ten gevolge van het door het Gebruiker aan derden verstrekken van zijn Inloggegevens, dan is het Gebruiker daarvoor ten volle aansprakelijk. Het Lid en of Gebruiker dient Weeview op de hoogte te stellen indien het Lid en of Gebruiker weet of een vermoeden heeft dat er gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. Weeview heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
14. Indien het Lid en of Gebruiker een of meerdere voorwaarden uit deze Overeenkomst niet nakomt, heeft Weeview het recht de Dienst te blokkeren en/of de Overeenkomst op te schorten. Eventuele betalingsverplichting van het Lid komt niet te vervallen.

Artikel 6 - Prijzen en betaling
1. De vergoeding van de door Weeview te leveren Dienst staat beschreven in het orderformulier en de Gebruikersovereenkomst.
2. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
3. Alle prijzen op de website, brochures en ander materiaal van Weeview zijn onder voorbehoud van kennelijke type- en rekenfouten. Voor de gevolgen van kennelijke type- en rekenfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4. Weeview behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden, bekendgemaakt in een nieuwsbrief van Weeview. Het Lid, dat zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de Overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.
5. Indien de pakket specificaties van de Dienst door het Lid worden overschreden, zal Weeview het Lid daarvan in kennis stellen. Weeview is in dat geval gerechtigd het Lid in een hoger pakket en bijbehorend tarief model te plaatsen. Deze verhoging zal gelden voor de resterende duur van de Overeenkomst.
6. Het Lid gaat akkoord met elektronische facturatie door Weeview.
7. Weeview kan verlangen dat betaling van de Dienst middels automatische incasso moet worden voldaan. Het Lid dient Weeview desgevraagd hiervoor schriftelijk te machtigen door middel van een zakelijke SEPA-machtiging.
8. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan het Lid meegedeeld en heeft Weeview het recht om €12,50 bij het Lid in rekening te brengen.
9. Het Lid is vergoedingen, die voortvloeien uit deze Overeenkomst, te allen tijde binnen 14 dagen na factuurdatum verschuldigd.
10. Bij een niet tijdige betaling is het Lid, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Bovendien kan Weeview voor de resterende contractstermijn een zekerheid rondom betaling van het Lid te eisen en is Weeview gerechtigd de Dienst, op te schorten.

Artikel 7 - Verwerking persoonsgegevens
1. Indien het Lid, Gebruiker, bezoekers van het Lid en/of klanten van het Lid persoonsgegevens invoeren via de Dienst, vallen zowel het Lid als Weeview onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), waarbij volgens de terminologie van die wet het Lid de 'verantwoordelijke' vormt en Weeview de 'bewerker'. Het Lid stemt ermee in dat Weeview een (sub)bewerker mag aanstellen, en de gegevens van het Lid, maar ook de overige ingevoerde (door klanten en bezoekers) gegevens mag verwerken. Dit ter uitvoering van de Overeenkomst en het verder vercommercialiseren van de Dienst.
2. Op grond van de Wbp (art. 14) dienen verantwoordelijke en bewerker een Overeenkomst te sluiten met betrekking tot de door het Lid dan wel Weeview uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens. Bij gebreke van een nadere expliciet overeengekomen 'bewerkersovereenkomst', zullen de bepalingen in dit artikel gelden als een bewerkersovereenkomst in de zin van de Wbp.
3. Weeview zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de Dienst of infrastructuur van Weeview bevinden.
4. Het Lid staat ervoor in dat hij en diens bezoekers, klanten en Gebruikers alleen op geheel rechtmatige wijze (in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en in ieder geval de Wbp) persoonsgegevens in zal voeren in de Dienst van Weeview.

Artikel 8 - Intellectuele eigendom
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur van de Dienst, waaronder de Website, berusten uitsluitend bij Weeview. Het Lid verkrijgt gedurende de looptijd van de Overeenkomst uitsluitend een gebruiksrecht dat niet-exclusief en niet-overdraagbaar is, en voorts enkel de bevoegdheden die bij deze voorwaarden, de Gebruikersovereenkomst of anderszins uitdrukkelijk aan het Lid worden toegekend.
2. Indien de eigendomsrechten van de Data toekomen aan het Lid, verleent het Lid aan Weeview een eeuwigdurend, niet-exclusief en overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van deze Data.
3. Het is het Lid niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur van de Dienst te verwijderen of te wijzigen.
4. Het is Weeview dan wel diens toeleveranciers toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de Dienst. Indien Weeview door middel van technische bescherming de programmatuur van Weeview heeft beveiligd, zal het Lid deze beveiliging niet verwijderen of omzeilen.

Artikel 9 - Updates en onderhoud
1. Weeview of diens toeleveranciers hebben het recht de programmatuur van de Dienst van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Omdat de Dienst aan meerdere Leden wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor het Lid van een bepaalde aanpassing af te zien. Weeview is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van de Dienst.
2. Weeview behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst en servers van Weeview.
3. Deze buitengebruikstelling tracht Weeview zodanig in te richten dat er zo min mogelijk hinder voor het Lid op zal treden.
4. Weeview zal wegens bedoelde buitengebruikstelling nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade geleden door het Lid.

Artikel 10 - Helpdesk
1. Aan de Gebruiker wordt op de applicatie en website, informatie verstrekt ten aanzien van het gebruik van de Dienst.
2. Het Lid en Gebruiker kan per mail via service@weeview.nl storingen melden en vragen stellen. Weeview zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Artikel 11 - Overmacht
1. Weeview is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens het Lid indien een omstandigheid waar Weeview geen invloed op kan uitoefenen de nakoming belet.
2. In geval van dergelijke overmacht – waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, internet, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, en wanprestaties van leveranciers van wie Weeview in de uitvoering van een Overeenkomst afhankelijk is – kan de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
3. Indien de situatie van overmacht de nakoming voor langer dan 30 dagen belet, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige verplichting tot schadevergoeding daardoor ontstaat. Het Lid is in het voorgenoemde geval gerechtigd tot terugbetaling van zijn bijdrage over de periode dat de Overeenkomst na beëindiging niet meer wordt uitgevoerd.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid
1. Weeview is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade geleden door het Lid of door derden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming door Weeview, waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van reviews/beoordelingen, dan wel schade wegens openbaarmaking daarvan en immateriële schade.
2. De aansprakelijkheid van Weeview jegens het Lid, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de aan Weeview betaalde factuurbedragen met een maximum van € 500,- exclusief btw op jaarbasis.
3. Het Lid vrijwaart Weeview voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.
4. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Weeview.

Artikel 13 - Wijziging van deze voorwaarden
1. Weeview behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 (dertig) dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Weeview of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Indien het Lid een wijziging in deze voorwaarden welke niet van ondergeschikt belang is, niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 14 – Nietigheid
1. Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Elke dergelijke bepaling zal in mate van wat wettelijk mogelijk is worden geïnterpreteerd op die wijze die het dichtst benadert wat de partijen hierin nastreefden. Voor de ongeldige bepaling komt een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk tot hetzelfde strekt als de oude bepaling.
 
Artikel 15 - Slotbepalingen
1. Alleen schriftelijke wijzigingen op deze Overeenkomst zijn geldig.
2. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van de Gebruikersovereenkomst.
 
Artikel 16 - Toepasselijk recht
Nederlands recht.
 
Artikel 17 - Bevoegde rechter
Rechtbank Leeuwarden.